REGULAMIN

 1. Z zajęć mogą korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami, którzy wykupią karnet, lub wejście jednorazowe. Decyzja uczestnictwa w zajęciach jest równoznaczna z przeczytaniem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania zasad zawartych w poniższym Regulaminie.
 2. Klient zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach osobiście, drogą mailową lub telefonicznie (przy zapisie konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu).
 3. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W celu stworzenia nowej grupy, muszą się do niej zapisać minimalnie 3 osób, aby zajęcia się rozpoczęły.
 4. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zapisów zostaje zamknięta.
 5. W przypadku małej ilości Klientów BORN 2 POLE ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku BORN 2 POLE  proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
 6. Płatność za uczestnictwo dokonywana jest przelewem w postaci przedpłaty lub gotówką w BORN 2 POLE. W przypadku uiszczenia tylko zaliczki, pozostała część kwoty powinna być uiszczona najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. W przypadku przedłużania karnetu wpłaty należy dokonać na ostatni dzień  jego ważności.
 7. Po uiszczeniu opłaty, Klient dostanie dostęp do aplikacji dzięki której będzie mieć możliwość uczestnictwa w opłaconych zajęciach.
 8. Karnet  wystawiany jest imiennie i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. W razie jego utraty jest wydawany duplikat.
 9. Karnet jest usługą terminową z określonym terminem ważności, po upływie którego traci swoją ważność. W razie przypadków losowych i nieobecności na zajęciach w wyznaczonej grupie można zajęcia odrobić w grupie o podobnym poziomie w innych godzinach, ale tylko w okresie ważności karnetu. Jeżeli klient przedłuża karnet na kolejny miesiąc może odrobić zaległe zajęcia z poprzedniego karnetu ale tylko do końca  ważności nowego karnetu do miesiąca wstecz.
 10. Nieobecność lub zmianę w zajęciach popołudniowych należy zgłaszać co najmniej na 12 godzin przed zajęciami. Zgłoszenie nieobecności  należy zrobić poprzez aplikację  bądź przyjęte zostają poprzez przesłanie sms na numer 798643333. O treści: imię, nazwisko, godzina i dzień odwoływanych zajęć.
 11. W przypadku nieobecności Klienta na opłaconych przez niego zajęciach czy kursie, jak również rezygnacji z zajęć, czy kursu, BORN 2 POLE nie zwraca Klientowi wpłaconej kwoty.
 12. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w zajęciach mają osoby z karnetem wykupionym  na daną grupę.
 13. W zajęciach mogą brać udział tylko i wyłącznie Klienci, którzy znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli którzy dokonali opłaty.
 14. Klient przychodząc na zajęcia zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu w celu odznaczenia daty zajęć.
 15. Bez zgody właściciela Studia, w zajęciach nie mogą brać udziału osoby towarzyszące.
 16. O wszelkich zmianach dotyczących płatności i/lub grafiku Klient zostanie poinformowany telefonicznie, za pośrednictwem facebook-a lub ustnie podczas zajęć.
 17. BORN 2 POLE zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1 miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.born2pole.pl oraz na  fan page Facebook.
 18. Osoby biorące udział w zajęciach Pole Dance robią to na własną odpowiedzialność. BORN 2 POLE nie ubezpiecza Klientów od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody,  urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
 19. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach.
 20. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie Pole Dance (czyli tańca, fitness, ćwiczeń gimnastycznych) oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 21. BORN 2 POLE nie odpowiada za mienie Klientów podczas zajęć. Dopuszczalne i wskazane jest zabranie wartościowych przedmiotów ze sobą na salę.
 22. W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami, oliwkami, kremami itp. (zmniejsza to przyczepności do drążka oraz zwiększa ryzyko wypadku).
 23. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki) która może powodować uszkodzenia ciała oraz drążków.
 24. Klient zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdą nietypową sytuację związaną ze sprzętem.
 25. Drążków (rur do tańca) nie należy czyścić wodą ani alkoholem, czy też jakimkolwiek własnym środkiem. Należy do tego celu używać tylko i wyłącznie przeznaczonego do tego płynu wskazanego przez instruktora.
 26. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie drążków bez zgody instruktora.
 27. Zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez Klienta do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi Klient.
 28. Klient nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że Klient może daną figurę wykonać samodzielnie.
 29. Osoby przebywające na terenie Studia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia oraz innych osób.
 30. Przypadki niedopuszczenia do zajęć;
  – Jeśli zachowanie Klienta wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
  -. Jeśli zachowanie Klienta zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych uczestników zajęć.
  – Jeśli ważność karnetu Klienta wygaśnie.
  – Jeśli zachowanie Klienta zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, niezgodne z Regulaminem zajęć.
 31. W przypadku niedopuszczenia do zajęć z powodu wymienionych powyżej powodów, Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za zajęcia.
 32. Na terenie Studia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 33. Obowiązuje zakaz wchodzenia do Studia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 34. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora BORN 2 POLE ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania Klientów.
 35. W sytuacjach losowych BORN 2 POLE ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Klientami. Jeśli Klient nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie zaliczona na poczet innych zajęć.
 36. BORN 2 POLE może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej akceptacji ze strony Klienta. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez BORN 2 POLE.
 37. Klient ponosi finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez niego podczas przebywania na terenie Studia.
 38. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BORN 2 POLE w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.
 39. Instruktorzy nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do ćwiczeń.
 40. Poprzez nabycie karnetu lub pojedynczej usługi Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na korzystanie z wykupionych usług.
 41. Poprzez zakupienie karnetu lub pojedynczej usługi Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu BORN 2 POLE i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 42. Naruszenie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu jest podstawą do wykluczenia Klienta z BORN 2 POLE. W takiej sytuacji karnet traci ważność. Równowartość niewykorzystanego karnetu nie podlega zwrotowi.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie  zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                  WARUNKI KORZYSTANIA Z KART  MULTISPORT PLUS, MULTISPORT KIDS ORAZ FITPROFIT i PZU

 

 1. W studio Born2Pole honorujemy karty; multisport plus, multisport kids oraz fitprofit i PZU.
 2. Każda z osób jest przypisana do konkretnej grupy na stałe. Jest możliwa zmiana grupy przy wcześniejszym ustaleniu na recepcji.
 3. Przy kartach obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 135 zł.
 4. Kaucja jest całkowicie zwrotna w przypadku rezygnacji z zajęć. Zwrot i rezygnacja zajęć możliwa jest w ostatnim tygodniu ważności karnetu, a osoba rezygnująca musi powiadomić recepcję o tym fakcie minimum tydzień wcześniej.
 5. Do każdych zajęć rurkowych, tj. pole dance, exotic obowiązuje dopłata 5 zł.
 6. Nie zgłoszone nieobecności 3 razy z rzędu mogą skutkować wykreśleniem z grupy.
 7. W przypadku wypisania się z zajęć w aplikacji lub zgłoszenia nieobecności do 12 godzin przed zajęciami, jest możliwość odrobienia zajęć w innej grupie bądź na zasadzie open czyli na sali bez instruktora.
 8. W przypadku niezgłoszenia nieobecności w w/w terminie ,każdorazowo pobierana jest kwota równa wysokości 45zł w przypadku zajęć pole dance, exotic lub 40 zł w przypadku zajęć stretching, zdrowy kręgosłup. Po każdej utracie tej kwoty należy ją dopłacić aby kwota kaucji była w stałej wysokości.
 9. Każdy korzystający z kart musi dostosować się do regulaminu naszej szkoły dostępnego na born2pole.pl. W przypadku nie stosowania się do regulaminu studia lub regulaminu korzystania z kart może zostać natychmiastowo usunięty z grupy i dalszego uczestnictwa w zajęciach oraz nie otrzymuje zwrotu kaucji.
 10. Wszystkie wątpliwości są możliwe do wyjaśnienia w recepcji studia bądź pod nr telefonu 798-643-333